Sitemap Volunteer Contact Us Chinese 中文


Your Place: Home China's Ethnic Minorities Introduction of 55 Ethnic Minority Groups


Introduction of 55 Ethnic Minority Groups

Introduction of 55 Ethnic Minority Groups

Achang Bai Bonan Bulang Puyi
Korean Daur Dai De'ang Dong
Dongxiang Drung Oroqen Russian Ewenki
Gaoshan Gelo Hani Kazak Hezhe
Hui Jino Jing Jingpo Kirgiz
Lahu Li Lisu Lhob Manchu
Maonan Moinba Mongolian Miao Mulam
Naxi Nu Pumi Qiang Salar
She Shui Tajik Tartar Tu
Tujia Va Uygur Uzbeks Xibe
Yao Yi Yugur Tibetan Zhuang

Note: All documents are in PDF format.